Dluhová poradna

Služba je registrována u Krajského úřadu Ústeckého kraje pod registračním číslem 3272817 

POSLÁNÍ SLUŽBY

Dluhová poradna

Posláním dluhové poradny je nabídnout kvalitní odbornou pomoc osobám v nepříznivé sociální situaci a v krizi, ve které se ocitly z důvodu zadlužení nebo jsou zadlužením vážně ohroženy a tuto situaci nedokážou samy řešit.

CÍLE SLUŽBY

Cílem služby odborného sociálního poradenství je být nápomocen takové situace řešit a to prostřednictvím informací, rad a případně další odborné pomoci.

Cílem dluhové poradny je uživatel, který:

 • získal nové informace o možnostech řešení své nepříznivé sociální situaci, ve které se ocitl z důvodu nedostatku financí
  a zadlužení a dokáže se v ní orientovat,
 • je podpořen při jednání s věřiteli, exekutorskými úřady, soudy
  a dalšími institucemi,
 • k řešení své platební neschopnosti přistupuje aktivně
  a zodpovědně.

CÍLOVÁ SKUPINA

Dluhová poradna je určena:

 • Osobám v krizové situaci, ve které se ocitly z důvodu zadlužení nebo jsou zadlužením vážně ohroženy

Centrum poskytuje služby občanům města Louny a obcí ORP Louny. Služba je určena osobám starším 18 let.

ZÁSADY SLUŽBY:

 • Nízkoprahovost: zájemci a uživatelé nepotřebují žádná doporučení.
 • Bezplatnost: nabízené služby jsou bezplatné.
 • Anonymita - zájemce a uživatel nemusí uvádět své jméno.
 • Dobrovolnost: zájemci a uživatelé se sami rozhodují, zda budou službu využívat, případně kdy ji ukončí.
 • Aktivita: počítáme s tím, že se uživatelé budou aktivně podílet na řešení své nepříznivé sociální situace.
 • Individuální přístup: služby jsou poskytovány s ohledem
  na potřeby uživatele a tak, aby byl podporován v samostatném jednání.
 • Mlčenlivost: všichni pracovníci jsou povinni zachovávat mlčenlivost v souladu se zákonem o sociálních službách.
 • Nestrannost: pracovníci neupřednostňují zájmy žádného účastníka, nabízí přijatelné řešení.

KAPACITA SLUŽBY

Individuální okamžitá kapacita služby byla nastavena takto:

Kapacita ambulantní služby: 2 uživatelé v daný okamžik

Kapacita terénní služby: 1 uživatel v daný okamžik

MÍSTO POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY

Služba je poskytována na adrese: 

Rakovnická 2502, 440 01 Louny, v "Domečku" ve dvoře Domova pro seniory v Lounech.

PORADENSKÉ HODINY /ambulantní/

Pondělí    8:00 - 17:00 hodin (15:00 - 17:00 pro objednané)

Úterý        8:00 - 13:00 hodin

Středa      8:00 - 17:00 hodin (15:00 - 17:00 pro objednané) 

Čtvrtek     8:00 - 13:00 hodin

Pátek        8:00 - 12:00 hodin

Doručujeme předem telefonicky domluvit termín.

OSOBNĚ MIMO PORADNU/terénní

Pondělí - čtvrtek 13:00 - 15:00 na základě objednávky (po vzájemné domluvě lze domluvit i jiný čas).


Poradci vyjíždí na předem domluvené místo. Výjezd je nutné předem objednat.

Kontakt

ELEKTRONICKY - E MAILEM: szdp.louny@seznam.cz

TELEFONICKY - NA TELEFONNÍCH ČÍSLECH:

415 654 308 - pevná linka

774 446 893 - dluhová poradkyně

608 108 373 - ředitelka Centra

ZÁKLADNÍ ČINNOSTI SLUŽBY

Odborné sociální poradenství obsahuje tyto základní činnosti stanovené zákonem o sociálních službách č. 108/2006 Sb.:

 • Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 • Sociálně terapeutické činnosti
 • Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a obstarávání osobních záležitostí

OBLASTI POSKYTOVANÉHO PORADENSTVÍ

 • individuální pomoc poradce specialisty na dluhovou problematiku
 • konzultace právníka - právní poradenství spojené s dluhovou problematikou
 • pomoc při zmapování dluhů
 • informování o rizicích neplnění různých druhů závazků
 • podpora a pomoc v orientaci při soudních, správních a rozhodčích řízeních spojených s dluhy
 • podporu při řešení oddlužení - informování o podmínkách podání návrhu na povolení oddlužení fyzických osob - osobní bankrot (pomoc se zpracováním návrhu na oddlužení)
 • pomoc v komunikaci s věřiteli, soudy a exekutorskými úřady

CENA SLUŽBY

Konzultace v oblastech poskytovaného odborného sociálního poradenství podle zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb. jsou poskytovány bezplatně.

UPOZORNĚNÍ

Předem upozorňujeme zájemce o službu, že neposkytujeme:

 • konzultace mimo oblasti poskytovaného poradenství
 • zastupování u soudů a podání návrhu k soudu (žádosti
  o rozvod, zbavení způsobilosti k právním úkonům, žaloby)
 • zpracování darovacích a jiných smluv
 • vypořádání a zúžení společného jmění manželů
 • právní úschovy peněz a dokumentů
 • zpracování znaleckých posudků nemovitosti
 • NEPOSKYTUJEME FINANČNÍ PŮJČKY!

Poskytování služeb v oblasti oddlužení

Centrum je akreditováno pro poskytování služeb v oblasti oddlužení. 

Číslo akreditace je AO-001-2018, akreditace prodloužena dne 23.1.2023 na další období 

Při poskytování služeb v oblasti oddlužení postupujeme svědomitě a s odbornou péčí.

Službami v oblasti oddlužení jsou sepis a podání návrhu na povolení oddlužení - insolvenčního návrhu.

Zpracování a podání návrhu na povolení oddlužení poskytujeme bezplatně