Odborné sociální poradenství

Služba je registrována u Krajského úřadu Ústeckého kraje pod registračním číslem 3272817 a zahrnuje:

 • Poradnu pro osoby se zdravotním postižením a seniory
 • Dluhovou poradnu

Forma poskytování sociální služby odborného sociálního poradenství je ambulantní a terénní.

Cílová skupina klientů odborného sociálního poradenství

 • osoby se zdravotním postižením
  • Služba je určena osobám se zdravotním postižením, případně osobám pečujícím o osoby s postižením z Loun a obcí z ORP Louny.
 • osoby v krizi
  • Služba je určena osobám, které se ocitly v krizové situaci z důvodu zadlužení nebo jsou zadlužením vážně ohrožení z Loun a obcí z ORP Louny
 • senioři
  • Služba je určena seniorům, případně osobám pečujícím o seniory z Loun a obcí ORP Louny

Věková kategorie klientů:

 • Sociální služba je poskytovaná dle potřeb uživatelů od 18-ti let 


CÍL ODBORNÉHO SOCIÁLNÍHO PORADENSTVÍ

Cílem odborného sociálního poradenství je být nápomocen řešit nepříznivé sociální situace a to prostřednictvím informací, rad a případně další odborné pomoci.

KAPACITA SLUŽBY

kapacita ambulantní formy poskytování služby - 2 klienti

kapacita terénní formy poskytování - 1 klient

PROVOZNÍ DOBA

Ambulantní formy

Pondělí     8:00 - 17:00 hodin (15:00 - 17:00 pro objednané)

Úterý         8:00 - 13:00 hodin

Středa       8:00 - 17:00 hodin (15:00 - 17:00 pro objednané)

Čtvrtek      8:00 - 13:00 hodin

Pátek         8:00 - 12:00 hodin

na adrese Rakovnická 2502, 440 01 Louny, v domečku v areálu Domova pro seniory.

Terénní formy poskytování služby (mimo poradnu)

Pondělí - čtvrtek 13:00 - 15:00 na základě objednávky (případně jiný čas dle vzájemné domluvy).

ZÁKLADNÍ ČINNOSTI SLUŽBY

Odborné sociální poradenství obsahuje tyto základní činnosti stanovené zákonem o sociálních službách č. 108/2006 Sb.:

 • Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 • Sociálně terapeutické činnosti
 • Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a obstarávání osobních záležitostí

OBLASTI POSKYTOVANÉHO PORADENSTVÍ - poradny pro zdravotně postižené a seniory

 • informace o možnosti získání finančních příspěvků a dávek
 • informace o nabídce sociálních služeb v regionu
 • poradenství při získání vhodných rehabilitačních a kompenzačních pomůcek
 • individuální pomoc poradce s podáním žádosti  či odvolání (dávky státní sociální podpory a péče, vyhrazení parkovacího místa, žádost o vydání průkazu TP, ZTP, ZTP/P, žádost o pořízení nebo opravu kompenzační pomůcky, žádost o finanční podporu nadací)
 • zprostředkování odborné pomoci napři. v oblasti bezbariérových úprav, pomůcek
 • poradenství v sociálně právních otázkách
 • zprostředkování kontaktu na organizace zdravotně postižených v regionu
 • individuální konzultace spolupracujících odborníků - foniatra, právníka, fyzioterapeuta, zdravotně - sociálního pracovníka, psychologa
 • Terénní práce - poradenství a konzultace sociálních pracovníků a spolupracujících odborníků v domácím prostředí.

POSLÁNÍ SLUŽBY - poradny pro osoby se zdravotním postižením a seniory

Posláním poradny pro osoby se zdravotním postižením a seniory je nabídnout pomoc při řešení nepříznivé sociální situace, ve které se tyto osoby ocitly z důvodu věku, zdravotního postižení, dlouhodobé péče o takovou osobu a dojde u nich k dočasné nebo dlouhodobé ztrátě schopnosti tyto situace samostatně řešit.


CÍLE PORADNY PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM A SENIORY

Cílem je uživatel, který:

 • získal nové informace nebo dovednosti, které povedou k zvýšení jeho samostatnosti a zvládnutí náročných situací,
 • se ve své situaci orientuje a ví, jaké kroky by měl učinit, aby se jeho situace mohla zlepšit,
 • aktivně spolupracuje a podle svých schopností přispívá k řešení vlastní nepříznivé situace,
 • získal informace o možnostech kompenzace zdravotního postižení vhodnými rehabilitačními a kompenzačními pomůckami, je jimi vybaven, zvládá manipulaci s nimi i jejich běžnou údržbu.

ZÁSADY SLUŽBY:

 • Nízkoprahovost: zájemci a uživatelé nepotřebují žádná doporučení.
 • Bezplatnost: nabízené služby jsou bezplatné.
 • Anonymita - zájemce a uživatel nemusí uvádět své jméno.
 • Dobrovolnost: zájemci a uživatelé se sami rozhodují, zda budou službu využívat, případně kdy ji ukončí.
 • Aktivita: počítáme s tím, že se uživatelé budou aktivně podílet na řešení své nepříznivé sociální situace.
 • Individuální přístup: služby jsou poskytovány s ohledem
  na potřeby uživatele a tak, aby byl podporován v samostatném jednání.
 • Mlčenlivost: všichni pracovníci jsou povinni zachovávat mlčenlivost v souladu se zákonem o sociálních službách.
 • Nestrannost: pracovníci neupřednostňují zájmy žádného účastníka, nabízí přijatelné řešení.

KONTAKT:

ELEKTRONICKY - E MAILEM: szdp.louny@seznam.cz

TELEFONICKY - NA TELEFONNÍCH ČÍSLECH:

415 654 308 - pevná linka

774 446 821 - mobil, terénní sociální služby

736 118 781 - poradna pro pečující, pro OZP a seniory

774 446 893 - mobil, dluhová poradna

608 108 373 - mobil, ředitelka Centra

CENA SLUŽBY

Konzultace v oblastech poskytovaného odborného sociálního poradenství podle zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb. jsou poskytovány bezplatně.

UPOZORNĚNÍ

Předem upozorňujeme zájemce o službu, že neposkytujeme:

 • konzultace mimo oblasti poskytovaného poradenství
 • zastupování u soudů a podání návrhu k soudu (žádosti
  o rozvod, zbavení způsobilosti k právním úkonům, žaloby)
 • zpracování darovacích a jiných smluv
 • vypořádání a zúžení společného jmění manželů
 • právní úschovy peněz a dokumentů
 • zpracování znaleckých posudků nemovitosti
 • NEPOSKYTUJEME FINANČNÍ PŮJČKY!