Odlehčovací služba - k 31.12.2022 dojde k ukončení této terénní služby, služba bude od 1.1. 2023 sloučena s pečovatelskou službou.


Služba je registrována u Krajského úřadu Ústeckého kraje pod registračním číslem 1740941.

POSLÁNÍ SLUŽBY

Posláním odlehčovací služby je zajistit osobám, které mají sníženou soběstačnost a je o ně pečováno v jejich přirozeném sociálním prostředí, nezbytnou pomoc při zajištění základních životních úkonů.

CÍLE SLUŽBY

Cílem odlehčovací služby je umožnit pečující fyzické osobě nezbytný odpočinek.

Cílem služeb je, aby uživatelé:

  • měli zajištěnu pomoc a podporu při základních životních úkonech i v případě dlouhodobé nemoci pečující osoby
  • měli zajištěnu pomoc a podporu při základních životních úkonech v situacích, kdy je pečující osoba nezvládá z důvodu věku či vlastního zdravotního postižení
  • měli zajištěnu pomoc a podporu při základních životních úkonech v případech, že pečující osoba čerpá nezbytný odpočinek

CÍLOVÁ SKUPINA

Odlehčovací služba je poskytována osobám, které se ocitly v nepříznivé sociální situaci z důvodu věku či zdravotního postižení a bez poskytnuté podpory ji nedokážou sami řešit.

Cílovou skupinou jsou

1. osoby s chronickým onemocněním

2. osoby s tělesným postižením

3. osoby s mentálním postižením

4. senioři

a jsou občany měst Louny a Postoloprty a spádových obcí Lounska. Centrum přijímá do služby klienty od 27 let.

ZÁSADY SLUŽBY

Důstojnost - dodržování lidských a občanských práv uživatelů.

Individuální přístup

Respekt a vzájemné úcta uživatele a pomáhajících.

Podpora - podpora přirozeného způsobu života uživatelů, a jejich samostatnosti

Aktivizace uživatelů - pracovníci motivují uživatele k udržení a rozvoji svých schopností a dovedností.

Odbornost - poskytování služeb kvalifikovaných personálem.

Kvalita - poskytování služby v souladu s metodikou dle Standardů, zapojení pracovního týmu i uživatelů služby do hodnocení kvality.

KAPACITA SLUŽBY

Individuální okamžitá kapacita služby byla nastavena na 2 uživatele v daný okamžik.

ČASOVÁ DOSTUPNOST

Odlehčovací služba je poskytována v pracovních dnech od pondělí do pátku od 7:30 do 16:00 hodin.

Centrum je připraveno poskytnout po předchozí domluvě s uživatelem službu i mimo vymezený čas.

MÍSTO POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY

Služba je poskytována jako terénní v přirozeném prostředí uživatele.

Zájemci nás mohou kontaktovat na adrese: Rakovnická 2502, 440 01 Louny, 

v "Domečku" ve dvoře Domova pro seniory v Lounech.

OSOBNĚ V PORADENSKÝCH HODINÁCH CENTRA

Nejlépe v pondělí a ve středu od 8:00 do 15:00 hodin. Mimo uvedené hodiny po předchozí domluvě.

Provozní doba Centra

pondělí 8:00 - 15:00, 15:00 - 17:00 pro objednané

úterý 8:00 - 13:00

středa 8:00 - 15:00, 15:00 - 17:00 pro objednané

čtvrtek 8:00 - 13 hodin

pátek 8:00 - 12:00 hodin

OSOBNĚ PŘI NÁVŠTĚVĚ V MÍSTĚ BYDLIŠTĚ ZÁJEMCE

ELEKTRONICKY - E MAILEM: szdp.louny@seznam.cz

TELEFONICKY - NA TELEFONNÍCH ČÍSLECH:

415 654 308 - pevná linka

774 446 821 - mobil, sociální pracovník

608 108 373 - mobil, ředitelka Centra

ZÁKLADNÍ ČINNOSTI SLUŽBY

Odlehčovací služba obsahuje tyto základní činnosti stanovené zákonem o sociálních službách č. 108/2006 Sb.:

  • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
  • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
  • pomoc při zajištění stravy
  • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
  • sociálně terapeutické činnosti
  • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
  • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti

CENA SLUŽBY

Cena za služby se řídí podle platného ceníku a je stanovena na 90,- až 130,- Kč na 1 hod. Účtuje se skutečně odpracovaný čas.