Pečovatelská služba


Služba je registrována u Krajského úřadu Ústeckého kraje pod registračním číslem 7328567.

POSLÁNÍ SLUŽBY

Posláním pečovatelské služby je zajistit uživatelům v dohodnutém rozsahu pravidelné předem sjednané úkony péče o vlastní osobu a soběstačnosti.

CÍLE SLUŽBY

Cílem služby je zajistit a zachovat stávající kvalitu života uživatelů v jejich přirozeném prostředí a maximálně oddálit nástup do zařízení pobytového typu.

Cílem pečovatelské služby dále je, aby uživatelé:

 • navzdory svému zdravotnímu stavu či věku mohli zůstat
  co nejdéle v domácím prostředí,
 • zachovali si v co největší míře stávající schopnosti a dovednosti,
 • byli podpořeni v péči o vlastní osobu,
 • měli zajištěnu pomoc a podporu při úkonech osobní hygieny,
 • měli zajištěnu pomoc a podporu při zajištění stravy,
 • měli zajištěnu pomoc a podporu při zajištění chodu domácnosti,
 • měli zprostředkován kontakt se svým okolím.

CÍLOVÁ SKUPINA

Pečovatelská služba je poskytována osobám, které se ocitly v nepříznivé sociální situaci z důvodu věku či zdravotního postižení, kdy nezvládají péči o vlastní osobu a bez podpory ji nedokážou samy řešit.

Cílovou skupinou jsou:

1. osoby s chronickým onemocněním

2. osoby se zdravotním postižením

4. senioři

5. rodiny s dětmi

a jsou občany měst Louny a  spádových obcí ORP Louny. Služba je poskytována bez omezení věku.

ZÁSADY SLUŽBY

Důstojnost - dodržování lidských a občanských práv uživatelů.

Individuální přístup - služby probíhají podle individuálních potřeb a osobních cílů uživatelů.

Respekt a vzájemné úcta uživatele a pomáhajících.

Podpora -podpora přirozeného způsobu života uživatelů, a jejich samostatnosti

Aktivizace uživatelů - pracovníci motivují uživatele k udržení
a rozvoji svých schopností a dovedností.

Odbornost - poskytování služeb kvalifikovaných personálem
dle požadavků zákona o sociálních službách a rozvoj týmu v souladu s posláním služby.

Kvalita - poskytování služby v souladu s metodikou
dle Standardů, zapojení pracovního týmu i uživatelů služby
do hodnocení kvality.

KAPACITA SLUŽBY

Individuální okamžitá kapacita služby byla nastavena takto:

v pondělí až v pátek od 7:00 do 15:30 hodin s kapacitou 8 uživatelů

všední dny od 15:31 do do 21:00 hodin s kapacitou 1 uživatel

sobota, neděle, státní svátky s kapacitou 1 uživatel

ČASOVÁ DOSTUPNOST

Pečovatelská služba je poskytována každý den od 7:00 do 21 hodin.

(s ohledem na aktuální okamžitou kapacitu služby)

MÍSTO POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY

Služba je poskytována jako terénní v přirozeném prostředí

uživatele.

Zájemci nás mohou kontaktovat na adrese: Rakovnická 2502, 440 01 Louny, 

v "Domečku" ve dvoře Domova pro seniory v Lounech. Prostory jsou bezbariérové.

OSOBNĚ V PORADENSKÝCH HODINÁCH CENTRA

pondělí 8:00 - 15:00 (15:00 - 17:00 pro objednané)

úterý 8:00 - 13:00

středa 8:00 - 15:00 (15:00 - 17:00 pro objednané)

čtvrtek 8:00 - 13:00

pátek 8:00 - 12:00

OSOBNĚ PŘI NÁVŠTĚVĚ V MÍSTĚ BYDLIŠTĚ ZÁJEMCE

ELEKTRONICKY - E MAILEM: szdp.louny@seznam.cz

TELEFONICKY - NA TELEFONNÍCH ČÍSLECH:

415 654 308 - pevná linka

774 446 821 - mobil, sociální pracovník

608 108 373 - mobil, ředitelka Centra

ZÁKLADNÍ ČINNOSTI SLUŽBY

Pečovatelská služba obsahuje tyto základní činnosti stanovené zákonem o sociálních službách č. 108/2006 Sb.:

 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
 • pomoc při osobní hygieně
 • pomoc při zajištění stravy
 • pomoc při zajištění chodu domácnosti
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

Při jednání o službě Vás se základními činnostmi podrobně seznámí sociální pracovník.

CENA SLUŽBY

Cena za služby se řídí podle platného ceníku (viz příloha) a je stanovena 

do 30.3.2023  na 100 Kč / hodina až 135,- Kč / 1 hodina

Od 1.4.2023 120 Kč/hodina až 140 Kč / hodina.

Účtuje se skutečně odpracovaný čas.